Lịch sử hình thành:

* Từ năm 2002 - 2009
- Thư viện chính thức là một đơn vị độc lập trực thuộc Ban Giám hiệu. Ở giai đoạn này, hoạt động của Thư viện còn hạn chế do cơ sở vật chất thiếu thốn, vốn tài liệu nghèo nàn, số lượng cán bộ thư viện thiếu về số lượng, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ. Mặc dù làm việc trong điều kiện khó khăn, nhưng Thư viện vẫn tổ chức tốt hoạt động phục vụ bạn đọc.
* Từ năm 2010 - 2017
- Do số lượng học sinh tăng lên trong khi khuôn viên trường không được mở rộng, dẫn đến việc số lượng phòng học phục vụ cho việc học tập giảng dạy không đủ. Chính vì vậy, phòng thư viện được lấy làm phòng học. Từ đó thư viện không còn mở cửa phục vụ như trước mà trở thành một kho sách đóng.
* Từ năm 2017 - 2018
- Giai đoạn này, được sự quan tâm của Ban Giám hiệu nhà trường, cùng với sự nỗ lực của lãnh đạo và nhân viên, Thư viện đã hoạt động trở lại với việc xử lí toàn bộ kho sách cũ, đồng thời bổ sung thêm vốn tài liệu sách, báo mới cho thư viện nhằm góp phần đáp ứng như cầu tìm kiếm tài liệu của giáo viên và học sinh nhà trường.